Nabór

Uwaga !!!  Już Od 02 stycznia 2018 r. rozpoczynamy nabór do naszej szkoły.

W roku szkolnym 2018/2019 zamierzamy otworzyć dwie pierwsze klasy, pierwszeństwo w rekrutacji będą miały dzieci z przedszkola ABiSmyki. Planujemy także otwarcie tzw. „zerówki”. Etapy rekrutacji opisane są poniżej.

 

Rodzicu podejmując decyzje o wyborze szkoły dla swojego dziecka pamiętaj: 

Szkoła Podstawowa ABiS School4Child jest pierwszą w Polsce Szkołą Podstawową realizującą koncepcję Planu Daltońskiego.

W kierunkach działania stawiamy na trzy główne filary edukacji daltońskiej:

 • Samodzielność

 • Odpowiedzialność

 • Współdziałanie

 

Szkoła Podstawowa ABiS School4Child oferuje :

 • rozszerzoną edukację języków obcych codziennie zajęcia w j.angielskim z lektorem oraz native speakerem, drugi język obcy – j.francuski trzy razy w tygodniu (od czwartej klasy), trzeci język obcy od siódmej klasy (hiszpański lub niemiecki);

 

 • możliwość certyfikowania kompetencji językowych – certyfikaty TOEIC, Cambridge, Delf;

 

 • kameralne warunki nauki i wychowania– klasy maksymalnie liczą 17 uczniów, pozwala to na monitorowanie rozwoju ucznia oraz opracowanie indywidualnego programu edukacji;

 

 • wsparcie dla dzieci wybitnie zdolnych a także posiadających zaległości lub specjalne potrzeby edukacyjne lub wychowawcze- opieka nauczyciela specjalisty, psychologa, pedagoga;

 

 • fachową opiekę nad dzieckiem od godziny 07:30 do 17:30 w ramach świetlicy szkolnej, połączona z codzienną możliwością odrabiania prac domowych pod okiem nauczyciela;

 

 • bezpieczne środowisko nauki – dysponujemy ogrodzonym i strzeżonym kompleksem z nowoczesnymi budynkami, boiskiem, terenem zielonym, halą sportową oraz basem;

 

 • kompleksowe wyposażenie sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, laboratorium językowe, tablice interaktywne, etc.;

 

 • zajęcia z robotyki i podstaw oprogramowania;

 

 • udział w projektach edukacyjnych – Space Camp, Odyseja Umysłu, etc.;

 

 • integracja i wszechstronny rozwój uczniów poprzez wyjazdy na szkolne wycieczki, Białe Szkoły, Zielone Szkoły;

 

 • współuczestniczenie rodziców wraz z dzieckiem i nauczycielem w różnych formach aktywności na terenie szkoły i poza nią;

 

 • szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, kół zainteresowań i zajęć sportowych. 

 

Zapraszamy również nowych uczniów do klas wyższego poziomu kształcenia, którzy poszukują wysokiego poziomu edukacji a także stabilnej realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.

 

W ramach rekrutacji będą się odbywać „Dni Otwarte“ w trakcie których będzie można, po uprzednim uzgodnieniu, odwiedzić szkołę, wziąć udział w zajęciach, porozmawiać z nauczycielami i dyrekcją szkoły.

 

Etapy rekrutacji:

 1. Zapisanie dziecka na listę w sekretariacie szkoły.
 2. Wypełnienie kwestionariusza osobowego pobranego ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły.
 3.  Zapoznanie się z dokumentacją szkoły – statut.
 4.  Rozmowa Dyrekcji z rodzicami (rodzicem), opiekunami prawnymi dziecka. / EGZAMIN dla kandydata na ucznia.
 5.  Rozmowa Dyrekcji z rodzicami  z dzieckiem.
 6.  Podpisanie kontraktu z rodzicami.
 7.  Wpłata wpisowego.

Dziecko zostaje przyjęte do Szkoły po spełnieniu przez rodziców (prawnych opiekunów) wszystkich powyżej wymienionych warunków przyjęcia.

Wszystkie dokumenty informujące o potrzebie szczególnych warunków nauczania (np. orzeczenie o dysleksji) oraz inne istotne dla stworzenia bezpiecznych warunków dla dziecka (np. uczulenie czy choroby) muszą zostać dostarczone do Szkoły przed rozpoczęciem nauki.
Przy komplecie uczniów w danej klasie rodzice mogą wpisać dziecko na listę rezerwową.
W razie rezygnacji rodziców dziecka przyjętego już do Szkoły nie zwracamy wpisowego.
O przyjęciu dziecka do Szkoły decyduje Dyrektor, który ma prawo odmówić przyjęcia ucznia bez podania przyczyny.