Nabór

Od 1 lutego 2017 r. ruszył nabór do szkoły. W czasach przemian i przekształceń związanych z wdrażaną reformą szkolną My oferujemy stabilizację, dobrą, solidną edukację, bezpieczeństwo dziecka w jednozmianowej szkole. Proponujemy coś więcej niż tylko realizację podstawy programowej, włączając w plan dydaktyczny szereg godzin dodatkowych. Między innymi – robotyka, informatyka, sztuka, zajęcia artystyczne.

W roku szkolny 2017/2018 otwieramy jedną klasę pierwszą w związku z przedłużeniem nauki dla starszych klas, które pozostają w szkole. Jednocześnie zapraszamy nowych uczniów do klas wyższego poziomu kształcenia, którzy poszukują w obecnych czasach stabilnej realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.

Klasa pierwsza SP oraz siódma SP dodatkowo otrzyma możliwość wyboru rozszerzenia, realizowanego w planie zajęć szkolnych z obszaru zajęć artystycznych i informatycznych.

Zapraszamy!

DZIEŃ OTWARTY (szkołę można zwiedzić po umówieniu wizyty) – zapraszamy do kontaktu
z sekretariatem szkoły!

______________________________________

 wzór kontraktu   /  wzór podania /  ankieta –
otrzymacie Państwo pod adresem: sekretariat@school4child.pl

___________________________________

W jaki sposób odbywa się rekrutacja?

1. Zapisanie dziecka na listę w sekretariacie szkoły.
2. Wypełnienie kwestionariusza osobowego pobranego ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły.
3. Zapoznanie się z dokumentacją szkoły – statut.
4. Rozmowa Dyrekcji z rodzicami (rodzicem) opiekunem prawnym dziecka. / EGZAMIN dla kandydata na ucznia.
5. Rozmowa Dyrekcji z rodzicami  z dzieckiem.
6. Podpisanie kontraktu z rodzicami.
7. Wpłata wpisowego.

Dziecko zostaje przyjęte do Szkoły po spełnieniu przez rodziców (prawnych opiekunów) wszystkich powyżej wymienionych warunków przyjęcia.

Inne uwagi:

Wszystkie dokumenty informujące o potrzebie szczególnych warunków nauczania (np. orzeczenie o dysleksji) oraz inne istotne dla stworzenia bezpiecznych warunków dla dziecka (np. uczulenie czy choroby) muszą zostać dostarczone do Szkoły przed rozpoczęciem nauki.
Przy komplecie uczniów w danej klasie rodzice mogą wpisać dziecko na listę rezerwową.
W razie rezygnacji rodziców dziecka przyjętego już do Szkoły nie zwracamy wpisowego.
O przyjęciu dziecka do Szkoły decyduje Dyrektor, który ma prawo odmówić przyjęcia ucznia bez podania przyczyny.